Dla uczestników

Odbiorcy

Grupą docelową w projekcie są przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych.

→ Z poziomu zadań gminnych są to asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.

→ Z poziomu powiatów są to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR-ów zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

→ Z poziomu marszałka województwa są to pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, natomiast z poziomu wojewody - pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jak wynika z opisu wsparcie w projekcie zostanie skier. głównie do kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej współpr. bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w środ. lokalnym, ale obejmie również uzupełniająco inne grupy osób uczestniczące w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Są to przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy) i/lub przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy) i/lub przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi (nie więcej niż 30 % uczestników projektu).
Osoby te uczestniczą w wielu działaniach nakierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą. Ponadto osoby te prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi, jak również dostarczają na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz decydują o potrzebie rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną. W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy, program szkoleń będzie dostosowany do praktycznie wykonywanych zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników na różnych poziomach samorządu.
Szkolenia organizowane są w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością, a w razie potrzeby zostaną wprowadzone mechanizmy racjonalnych usprawnień. Wsparciem świadczonym w ramach makroregionu zostaną objęte jedynie osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach realizujących działania na rzecz makroregionu. Działania projektu dotyczą osób zatrudnionych na terenie makroregionu centralnego obejmującego woj. łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

 • asystentów rodziny
 • pracowników placówek wsparcia dziennego, w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce
 • rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinne domy dziecka
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych
 • pracowników wojewody realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców)
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki)

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach, muszą być zatrudnione w makroregionie centralnym obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved