Dla uczestników

Odbiorcy

Grupą docelową w projekcie są przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych. Z poziomu zadań gminnych są to asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka. Z poziomu powiatów są to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy pcpr-ów zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. Z poziomu woj. (marszałek) są to pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, natomiast z poziomu wojewody - pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jak wynika z opisu wsparcie w projekcie zostanie skier. głównie do kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej współpr. bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w środ. lokalnym, ale obejmie również uzupełniająco inne grupy osób uczestniczące w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Są to przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy,) i/lub; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy) i/lub; przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub; inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi (nie więcej niż 30 % uczestników projektu). Osoby te uczestniczą zarówno w wielu działaniach skier. bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą. Ponadto osoby te prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi, jak również dostarczają na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz decydują o potrzebie rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną. W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy program szkoleń będzie dostosowany do praktycznie wykonywanych zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników na różnych poziomach samorządu. Z uwagi na zróżnicowaną grupę docelową trudno jednoznacznie ocenić bariery równościowe. Z różnych badań wynika, że w zawodach tzw. społecznych pracuje więcej kobiet. Wn. i Partn. zapewniają, że wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, ale z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. Szkolenia będą organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością,a w razie potrzeby zostaną wprowadzone mechanizmy racjonalnych usprawnień. Wsparciem świadczonym w ramach makroregionu zostaną objęte jedynie osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach realizujących działania na rzecz makroregionu. Działania projektu dotyczą osób zatr. na terenie makroregionu centralnego obejmującego woj. łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcy, pracowników socjalny w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników  regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki);

Osoby, które chcą  uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved