Konsultacje

Dla uczestników projektu zostały przewidziane konsultacje z ekspertami, których celem jest zapewnienie opieki merytorycznej uczestnikom po zakończeniu konkretnych modułów szkoleniowych. Zakładamy, że w trakcie szkoleń, w sytuacji nabywania nowej wiedzy i umiejętności pojawią się wątpliwości, pytania, kwestie wymagające doprecyzowania i uściślenia. Konsultacje pomyślane są jako narzędzie wychodzące naprzeciw tym sytuacjom, jako przestrzeń wymiany myśli, informacji, ale także wsparcia w ustrukturyzowaniu materiału, pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania, które ujawniły się w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu konkretnej sekwencji szkoleniowej.

 

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA
DR HAB. ARKADUSZ DURASIEWICZ
- polityk społeczny, specjalista w zakresie polityki rodzinnej

Wykładowca akademicki między innymi na studiach II stopnia, kierunek praca socjalna, specjalność: superwizja w pomocy społecznej, planowanie strategiczne z elementami superwizji, planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej. Dziekan Wydział Nauk Społecznych w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń i kursów, m.in. certyfikat PRINCE2 Foundation Examination, certyfikat szkolenia MS Project w zarządzaniu projektami, szkolenie Trening komunikacji menadżerskiej, Zarządzanie kosztami, Analiza i zarządzanie ryzykiem, Budowanie, zarządzanie wizerunkiem medialnym, Delegowanie zadań w zespole, Komunikacja i współpraca w zespole.

Autor wielu publikacje naukowe i popularnonaukowych z zakresu polityki rodzinnej.
Dyżury: poniedziałek 10.00- 14.00 Urbanistów 3, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DR MAREK KAWA
- polityk, nauczyciel akademicki, publicysta, poseł na Sejm RP V kadencji w latach 2005-2007, aktualnie radny miasta Opola.

Między innymi zajmował się opracowaniem Opolskiego modelu kontraktacji usług rynku pracy, opracowaniem vademecum kontraktacji usług rynku pracy przygotowanego na potrzeby obrony strategii wdrożenia produktów kontraktacji innowacyjnego projektu „Kadry dojrzałe do zmian” w ramach EFS, PO KL Działanie 1.2 I W: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2013-2015); przygotowanie i współrealizacja projektu „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości” reprezentując WSP TWP jako partnera projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” realizowanego przez ECORYS Polska sp. z o.o. w Warszawie (2012).
Dyżury: poniedziałek 10.00- 16.00 Urbanistów 3, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DR KATARZYNA DELIKOWSKA
- nauczyciel akademicki, praktyk, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu (2006-2015), Przewodnicząca Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, (2006-2015)

Zainteresowania badawcze i naukowe: praca socjalna, organizacja i zarządzanie, projekt socjalny, pedagogika, organizowanie społeczności lokalnej, diagnoza społeczna, spółdzielczość socjalna, problemy społeczne, metodologia nauk społecznych, superwizja pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Posiada bogate doświadczenie we wspieraniu czynnych zawodowo pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych m.in. realizowała konsultacje w ramach stałych dyżurów dla pracowników socjalnych z obszarów: projekt socjalny, diagnoza społeczna, praca z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, praca z rodziną z problemem przemocy, praca z seniorami, metodyka pracy socjalnej, warsztat pracy pracownika socjalnego (Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu).
Dyżur mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ADAM NYCKOWSKI
- nauczyciel akademicki, praktyk, socjoterapeuta

W latach 2000-2008 dyrektor Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasz Klub”, gdzie prowadził nadzór merytoryczny i odpowiadał za koordynację pracy wychowawców i terapeutów zatrudnionych w świetlicy, w latach 2006- 2014 Wiceprezes Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”. Zainteresowania naukowe, badawcze i praktyczne związane z animacją społeczno-kulturalną, resocjalizacją, pomocą i wsparciem społecznym.
Ukończył m.in. studia podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Studium Profilaktyki uzależnień, certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień 2008 oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych, certyfikat w zakresie socjoterapii i metod psychokorekcyjnych 2008.
Dyżur: poniedziałki 10.00-16.00, Urbanistów 3, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TOWARZYSTWO NASZ DOM
MAGDALENA MOLSKA-KSIĄŻEK
- praktyk, specjalista w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Pedagogiczny, studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii, szkolenia I-go stopnia w zawodzie psychotraumatologa, trener umiejętności psychospołecznych PTP, trener, współautor i redaktor merytoryczny polskiej adaptacji podręczników programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja. Od 2006 roku pracownik Towarzystwa Nasz Dom, obecnie na stanowisku specjalisty ds. pieczy zastępczej oraz opiekuna projektu „U Rodziny”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, szkoleniu i konsultacji zespołów placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkoleniu i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne i trenerów programu PRIDE, koordynacji programów pomocowych i projektów. Wspiera organizatorów pieczy zastępczej w zakresie tworzenia rodzinnych środowisk dla dzieci oraz przekształceń placówek w mniejsze formy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Bierze udział w pracach nad regulacjami prawnymi dotyczącymi wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Dyżury: poniedziałek i środa - telefonicznie i mailowo wtorek g. 9.00-15.00 - dyżur osobisty w biurze Towarzystwa Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa

 

GRUPA OLSZTYŃSKA SZKOŁA BIZNESU
BOŻENA ZIOMEK
- pedagog, szkoleniowiec, coach, społecznik

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego − Wydział Pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe w zakresie ZZL, licencja coacha ICC i ACC. Kierownik merytoryczny specjalizacji Organizacja i pomoc społeczna. Zrealizowała setki godzin warsztatów na rzecz pracowników pomocy społecznej w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych. Na zlecenie CRZZL pełniła funkcję kierownika projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej. Prowadziła sesje coachingu dla Liderów Innowacji Społecznych – dla pracowników socjalnych w woj. mazowieckim w ramach projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej. Autorka i współautorka programów szczegółowych na specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Autorka podręcznika dla pracowników socjalnych specjalizacji I i II stopnia.
Dyżury: wtorek – czwartek w godz.10-15 ul. Warszawska 105/4H, w pozostałe dni mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved