O projekcie

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Działania projektu są skierowane do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. W projekcie udział wezmą również pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracownicy innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi. W projekcie będzie uczestniczyło 2708 osób zatrudnionych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie (Lider),Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek, Adam Ziomek z Olsztyna oraz Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy. W projekcie zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie uczestników szkoleń, zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost kompetencji pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych, poprzez przeprowadzenie szkoleń adekwatnych do odpowiedniej grupy osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy, co w końcowym rezultacie przyczyni się do lepszego, bardziej skutecznego wsparcia dziecka i rodziny przez wszystkie instytucje do tego zobowiązane. Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła szereg nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.Prowadzenie działań szkoleniowych dla wskazanej grupy docelowej przyczynia się nie tylko do bezpośredniego podwyższania kompetencji, ale również do budowania świadomości znaczącej roli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Cel projektu, jakim jest podwyższenie kompetencji kadr wpływa na osiągniecie celu szczegółowego POWER i jest spójny ze strategicznymi dokumentami krajowymi i europejskimi.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved