Zapisy na szkolenia

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie ludźmi 9 - 10 październik 2018r.
  2-dniowy warsztat, poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna zasady związane ze skutecznym kierowaniem zachowaniem pracowników i wpływem na kształtowanie kultury organizacyjnej instytucji. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad własną wizją roli zawodowej jako osoby zarządzającej - stworzeniem standardów zachowań i zasad współpracy z podwładnymi. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z czynnikami budującymi autorytet oraz wpływającymi na odbiór przez pracowników.
 2. Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 9 – 10 październik 2018r.
  2-dniowy warsztat, poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy uczestnik pozna szczegółowe wymagania organizacji i kontroli pracy w placówkach, które funkcjonują w ramach systemu wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej, wynikające z ustawy i przepisów wykonawczych. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad trudnościami i przeszkodami, pojawiającymi się w związku z zarządzaniem placówką. Uzyska wiedzę o sposobach przeciwdziałania pojawianiu się problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 3. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny - Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 13 – 14 grudnia 2018r.
  2-dniowy warsztat, poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna zadania różnych instytucji w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz obszary współdziałania w ramach sieci współpracy. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie wypracowywania porozumienia - systemu wspierania rodziny, adekwatnie do lokalnych potrzeb.
 4. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 13 – 14 listopad 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna źródła zewnętrznego finansowania projektów i zasady aplikowania o dostępne środki. Następnie podczas warsztatu będzie mieć możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności związanych z właściwym zarządzaniem projektami. Pozna specyfikę zarządzania projektami – planowania i przygotowania projektu, delegowania zadań, budżetowania oraz kontroli finansowej projektu.
 5. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 21 – 22 listopad 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników zostanie zapoznany z prawnymi aspektami pieczy zastępczej i adopcji. Następnie podczas warsztatu poznają Państwo różnice skutków prawnych między adopcją a rodziną zastępczą. Każdy z uczestników pozna przepisy odnoszące się do sytuacji dziecka odebranego rodzinie i umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązki i prawa poszczególnych osób i instytucji zaangażowanych w proces opieki zastępczej na różnych jego etapach

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 3 – 4 październik 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników zostanie zapoznany z charakterystyką i rozpoznawaniem specjalnych potrzeb dzieci. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się jakie trudności powstają w związku z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i jakie metody pracy można zastosować, aby respektować ich potrzeby. Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z dziećmi.
 2. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni- infoholizm, cyberprzemoc ,hazard on-line 13 – 14 grudnia 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników zapoznany zostanie z charakterystyką współczesnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem mediów elektronicznych. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się jakie są symptomy współczesnych uzależnień związanych z obecnością w sieci i jak je rozpoznać. Pozna działania z zakresu profilaktyki współczesnych uzależnień (infoholizm, hazard on-line) oraz sposoby reagowania na konkretne niebezpieczne zachowania (cyberprzemoc).
 3. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 23 – 24 październik 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników zapoznany zostanie z charakterystyką i uzależnień czynnościowych, ich przyczynami i mechanizmami psychologicznymi działającymi w tych uzależnieniach. Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad symptomami uzależnienia w codziennym życiu młodych odbiorców i ich rozpoznawaniem. Pozna zasady służące bezpiecznemu stosowaniu multimediów przez ich użytkowników.
 4. Profilaktyka uzależnień związanym z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 13 – 14 listopad 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna najczęstsze uzależnienia związane z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała, ich przyczyny oraz mechanizmy psychologiczne działające w tych uzależnieniach. Podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad pierwszymi symptomami takich uzależnień pojawiających się w szczególności u osób w okresie dorastania i ich rozpoznawaniem. Uczestnicy poznają sposoby zapobiegania i wczesnego reagowania.
 5. Przemoc w rodzinie- rozpoznanie, interwencja 21 – 22 listopad 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna uwarunkowania i rodzaje przemocy w rodzinie. Podczas warsztatów uczestnicy zastanowią się nad sposobami rozpoznawania różnych rodzajów przemocy domowej. Poznają adekwatne do sytuacji procedury interwencyjno-kryzysowe oraz działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy.
 6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 4 – 5 grudzień 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna metody i techniki rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci - współpraca rodziców oraz kadry pedagogicznej. Podczas warsztatów uczestnicy zastanowią się nad sposobami rozwiązania problemów - analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego.

Szkolenia dla asystentów rodziny

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 25 – 26 wrzesień 2018r.
  2- dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna aspekty uprawnień asystenta rodziny, możliwość zdobycia umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny; poszerzy wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 2. Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 23 – 24 październik 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna formy współpracy asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznać metody współpracy interdyscyplinarnej przy rozwiązywaniu problemów i ich skuteczność.
 3. Asystent rodziny - budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 4 – 5 grudzień 2018r.
  2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna metody wspierania rodziny, budowania kompetencji i umiejętności praktycznych asystenta rodziny oraz możliwość zwiększenia profesjonalizmu zawodowego. Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć się o możliwościach zwiększenia profesjonalizmu zawodowego.

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn tel. 508 106 152

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika 25 – 26 październik 2018 r

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Psychopedagogika traumy 26 -27 wrzesień 2018 r
 2. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 25 – 26 październik 2018 r
 3. Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak to robić? 26 -27 wrzesień 2018 r
 4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26 – 27 wrzesień 2018 r
 5. Analiza /diagnoza/ sytuacji rodzinnej 15- 16 listopad 2018 r
 6. Przygotowanie do usamodzielnienia 25 – 26 październik 2018 r
 7. Wychowawca – mentor – Jak budować autorytet ? 19 -20 listopad
 8. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami 19-20 listopad 2018 r

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn tel. 600 800 149

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 22-23 sierpnia 2018r.

  Jeżeli jesteś:
  osobą pracującą bezpośrednio z dziećmi i rodzinami zastępczymi lub osobą, która współtworzy system wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  i chcesz:
  dowiedzieć się, na czym polega systemowe podejście do rodziny; jakie obszary funkcjonowania rodziny warto diagnozować, poznać zasady diagnozowania rodziny; nabyć umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami diagnozy rodziny,
  to szkolenie jest dla Ciebie!

  Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych. Praca metodami aktywnymi takimi jak: omawianie konkretnych przypadków, dyskusja, „burza mózgów”, praca w podgrupach, mini-wykłady oraz scenki. Nieodłącznym elementem uczącym jest także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

 2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 28-29 sierpnia 2018r.
  Udział w szkoleniu warsztatowym pozwoli Ci pogłębić wiedzę w zakresie komunikacji w rodzinie. Usprawnienie komunikacji wpływa korzystnie na atmosferę rodzinną, zmniejsza napięcia emocjonalne, związane z trudnym procesem wychowywania dzieci. Poszerzysz Twoją wiedzę w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka oraz potrzeb i problemów wynikających z wieku (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Dowiesz się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży, dowiesz się i nauczysz, jak wykorzystywać w rodzicielskiej/ wychowawczej praktyce własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegałeś.
 3. Narzędzia pracy koordynatora 4-5 września 2018r.
  Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalną pracą z dzieckiem i rodziną, metodycznym działaniem wzmacniającym funkcjonowanie rodzin zastępczych; jeżeli zalezy Ci na doskonaleniu warsztatu pracy i skutecznym oddziaływaniu w środowisku wychowawczym dzieci przebywających w pieczy zastępczej - to szkolenie jest dla Ciebie.
  Jeżeli chcesz zapoznać się z metodami diagnostycznymi, które umozliwią Ci właściwe i rzetelne rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny; jeżeli chcesz poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu metod, technik i form pracy koordynatora oraz sposobów efektywnego działania zawodowego - powinieneś skorzystać z proponowanego szkolenia.
  Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych. Wykorzytują pracę metodami aktywnymi takimi jak: praca nad poszczególnym przypadkiem, dyskusja, „burza mózgów”, praca w podgrupach, mini-wykłady oraz scenki. Istotnym elementem uczącym jest również odwoływanie się do posiadanej przxez uczestników wiedzy i doswiadczenia.
 4. Wypalenie zawodowe 6-7 września 2018r.
  Szkolenie „Wypalenie zawodowe” skierowane jest do wszystkich osób, które żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych. Podczas warsztatów zrozumiesz mechanizmy wypalenie zawodowego, poznasz jego źródła i skutki, dowiesz się jak zmobilizować swój własny potencjał do radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, poznasz skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, dowiesz się jak panować nad emocjami, odprężysz się i zrelaksujesz, czym zapobiegniesz wypaleniu zawodowemu.
 5. Psychopedagogika traumy 11-12 września 2018r.
  Jeśli jesteś: osobą pracującą z rodzinami zastępczymi (koordynatorem, pracownikiem socjalnym) lub osobą pracującą bezpośrednio z dziećmi w pieczy zastępczej (wychowawcą, pedagogiem) to zdecydowana większość dzieci, z którymi masz kontakt doświadczyło traumy interpersonalnej (przywiązania). Dlatego też niezwykle ważne jest, aby rozmawiać na temat specyfiki funkcjonowania skrzywdzonego dziecka. Podczas szkolenia będziesz miał/miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat traumy u dzieci, zarówno w kontekście jej diagnozy, jak i terapii. Omówić jej międzypokoleniową transmisję, czy szereg towarzyszących jej zaburzeń. Poza wieloma przykładami z praktyki cennym elementem szkolenia jest także wymiana doświadczeń i wątpliwości między uczestnikami.
 6. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 24-25 października 2018r.
 7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 25-26 października 2018r.
 8. Psychopedagogika traumy 6-7 listopada 2018r.
 9. Narzędzia pracy koordynatora 7-8 listopada 2018r.
 10. Podstawy nauki o więzi 13-14 listopada 2018r.
 11. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 15-16 listopada 2018r.
 12. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 20-21 listopada 2018r.
 13. Przygotowanie do usamodzielnienia 28-29 listopada 2018r.
 14. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 6-7 grudnia 2018r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved