Zapisy na szkolenia IV tura

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155 albo tel. 603-630-879 w dniach szkoleń

 1. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 30-31 stycznia 2019
 2. Zarządzanie ludźmi 4-5 czerwca 2019
 3. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 12-13 lutego 2019
 4. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznychmi 12-13 lutego 2019
 5. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny-Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 12-13 czerwca 2019

  Szkolenie skierowane do wszystkich osób zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny na każdym szczeblu. Cel szkolenia: wypracowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny przy wykorzystaniu wszystkich zasobów osób, instytucji i organizacji społecznych. Zasady współpracy, podział kompetencji i odpowiedzialności w celu skutecznego wspierania dziecka i rodziny a przypadku zagrożenia bezpieczeństwa podejmowanie działań interwencyjnych, w tym np. interwencyjne umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 6. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 26-27 lutego 2019
 7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 12-13 marca 2019

  Szkolenie dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Na szkoleniu omówimy: Źródła informacji diagnostycznej, metody i narzędzia diagnostyczne oraz dokumenty stosowane w pracy z rodziną; Poszukiwanie wewnętrznych (genogram) i zewnętrznych zasobów rodziny (ekomapa) w celu budowania planu pracy z rodziną, Tworzenie planów pracy z rodziną, Koncepcja mocnych stron i potrzeb dziecka i rodziny w realizacji planu pracy z rodziną, Praca z rodziną w ujęciu skupionym na rozwiązanie, Rozmowa motywująca z rodziną z wykorzystaniem PSR (podejście skupione na rozwiązaniach) i elementów dialogu motywującego, Planowanie i praca z rodziną współpracującą i niewspółpracującą - procedura pracy z rodziną,

 8. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 12-13 marca 2019

  Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z ryzykownymi zachowaniami dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z technologii cyfrowych. Poruszone zostanie zjawisko FOMO oraz infoholizmu – sposoby diagnozowania oraz radzenia w sytuacjach krytycznych. Zaprezentowane zostaną propozycje procedur – sposobów reagowania na takie zjawiska jak: kontakt z niebezpiecznymi treściami, ryzykowne zachowania w internecie - grooming, sextig, sextortion. Zaprezentowane zostaną aplikacje chroniące dzieci przed niebezpiecznymi treściami oraz do diagnozy problemów występujących w sieci. W związku z tym prowadzący prosi o zabranie ze sobą smartfona lub tabletu do pracy w cyberprzestrzeni.

 9. Podstawy nauki o więzi 12-13 czerwca 2019

  Szkolenie przeznaczone głównie dla osób pracujących z dziećmi i rodzinami – biologicznymi i zastępczymi. Odpowiada na pytanie jakie jest znaczenie więzi w rozwoju dziecka – Jak ujmować zdolność do więzi i odbudowywanie trwałych więzi w planie pomocy dziecku i planie pracy z rodziną, jak pracować z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi i poza bezpieczne wzorce więzi. Jakie są sposoby budowania więzi z dziećmi umieszczonymi w różnych formach pieczy zastępczej. Szkolenie zwiera podstawy nauki o więzi i wiadomości o budowie mózgu.

 10. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 26-27 marca 2019

  Odbiorcy szkolenia zgodnie z ofertą projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Zarys szkolenia: uzależnienia czynnościowe a uzależnienia chemiczne, mechanizmy psychologiczne w uzależnieniach, przyczyny/objawy/skutki uzależnień czynnościowych, czynniki ryzyka i czynniki chroniące, profilaktyka w obszarze uzależnień czynnościowych/wybrane projekty, kampanie itp./przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych, interwencja profilaktyczna ,uzależnienie od internetu, komputera, gier, fonoholizm, hazard, zakupoholizm.

 11. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 9-10 kwietnia 2019

  Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną oraz wychowawców z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Szczegółowa tematyka szkolenia: przegląd ustawowych zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/wychowawcy placówki opiekuńczo wychowawczych; plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie pracy - wzór planu pomocy; co oceniać i jak formułować oceny?; problemy związane z realizacją ocen okresowych- wymiana doświadczeń; zasady nawiązywania współpracy z rodziną zastępczą i innymi podmiotami przy formułowaniu planu pomocy dziecku, istota współpracy.

 12. Wypalenie zawodowe 9-10 kwietnia 2019
 13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 24-25 kwietnia 2019
 14. Psychopedagogika traumy 23-24 kwietnia 2019

  Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również do rodzin zastępczych oraz wychowawców pracujących w domach dziecka. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz poszerzą aktualne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka po doświadczonych traumach, związanych przede wszystkim z faktem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Poznają podstawowe informacje odnoszące się do zaburzeń więzi dziecka z rodzicami biologicznymi oraz wzmacniania więzi z rodzicami zastępczymi.

 15. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 8-9 maja 2019

  Odbiorcy szkolenia zgodnie z ofertą projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Zarys szkolenia: Wstępny plan szkolenia: Podział uzależnień; podobieństwa i różnice pomiędzy uzależnieniami od substancji i od czynności; przyczyny uzależnień; ogólne objawy uzależnień czynnościowych; skutki uzależnień czynnościowych, czynniki ryzyka uzależnienia i czynniki chroniące; Wybrane programy profilaktyczne.

 16. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 8-9 maja 2019

  Adresaci szkolenia: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, członkowie grup roboczych. Omówimy: 1.Rozpoznanie przemocy w rodzinie- diagnoza przemocy, jej mechanizmy, charakterystyka osoby doznającej przemocy, charakterystyka osoby stosującej przemoc.2. Metody pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie: prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinie- źródła informacji; budowanie relacji z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie; etapy pracy z osoba doświadczającą przemocy. 3. Metody i techniki interwencji: interwencja w sytuacjach kryzysowych; interwencja zaplanowana. 4. Dziecko krzywdzone w rodzinie – symptomy

 17. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 21-22 maja 2019
 18. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 21-22 maja 2019

  Szkolenie skierowane głównie do asystentów rodziny i ich przełożonych Cel szkolenia: asystent rodziny- profesjonalista, znający swoje obowiązki i uprawnienia ustawowe, sposób prowadzenia dokumentacji, w tym planu pomocy z rodziną, rozwijający swoje umiejętności społeczne, w tym; komunikacyjne i terapeutyczne.

 19. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 4-5 czerwca 2019

  Szkolenie skierowane jest w szczególności do asystentów rodziny, pracowników OPS, PCPR, ośrodków adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka oraz NGO i innych podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie i dziecku. Omówimy m.in.: Zakres władzy rodzicielskiej, Charakter prawny i sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej, Zakres pieczy zastępczej, Wniosek o ustanowienie pieczy zastępczej, Prawa i obowiązki osób wykonujących pieczę zastępczą, Wsparcie dla rodzin zastępczych. Prawne aspekty adopcji: Rodzaje adopcji, Przesłanki adopcji, Wniosek o adopcję, Adopcja a rodzina zastępcza, Tryb ustanowienia rodziny adopcyjnej, Rozwiązanie adopcji.

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom tel. 508 106 152
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: Kadra zarządzająca, dyrektorzy, koordynatorzy i wszyscy, którzy kierują zespołami. Jeśli chcesz mieć zaangażowany zespół to szkolenie jest dla Ciebie. Dowiesz się nie tylko co motywuje ludzi. Dowiesz się jak możesz to robić. Chcesz być dobrym szefem przyjdź na warsztat.

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: szkolenie skierowane do osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem w pieczy zastępczej: wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów zastępczych, rodziców lub kandydatów na rodziców. Jeśli chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wychowywania odpowiedzialnych samodzielnych dzieci to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli na co dzień borykasz się z wieloma problemami w pracy z dzieckiem trudnym, przyjdź na warsztat.

 2. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: Szkolenie adresowane do osób pracujących z rodzinami zastępczymi: koordynatorów, pracowników organizatora pieczy zastępczej, wspierających rodziny, wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Chcesz lepiej poznać i zrozumieć rodzinę, opracować skuteczny plan pomocy, zgłoś się na warsztat. Poznasz narzędzia (genogram, analizę i diagnozę rodziny), poćwiczysz ich tworzenie i wymienisz się doświadczeniami z osobami pracującymi podobnie jak Ty.

 3. Analiza, diagnoza sytuacji rodzinnej: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: Szkolenie dla asystentów rodzin oraz wszystkich, którzy zajmują się pomocą, pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Celem jest zdobycie praktycznych umiejętności skutecznej pomocy i profesjonalnej pracy z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, w sposób aktywny.

 4. Psychopedagogika traumy: 18 -19.02.2019r.

  Grupa docelowa: pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Szkolenie przybliży wszystkie zagadnienia dotyczącej traumy, podstawowych pojęć i definicji, rozumienia traumy w przeszłości, zdobycie praktycznej wiedzy, profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy oraz konsultacji.

 5. Wychowawca- Mentor – Jak budować autorytet?: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pedagodzy, wszystkie osoby które pracują z dzieckiem i na rzecz dziecka. Szkolenie odpowie na pytanie kim jest mentor, jak budować autorytet w pracy z dzieckiem.

 6. Przygotowanie do usamodzielnienia: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: koordynatorzy, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych pracownicy pcpr-ów. Kiedy zaczyna się proces usamodzielnienie, jak przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w życiu. Na jakie obszary życia warto zwrócić uwagę. Jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc. Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania zgłoś się na warsztat.

 7. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Szkolenie przybliży: znaczenie więzi w rozwoju dziecka, czynniki wpływające na wytworzenie więzi pozabezpiecznych, sposoby pracy z dzieckiem z zaburzoną więzią i zaburzeniami regulacji emocji. Dodatkowo omówiony zostanie problem uzależniania się od wirtualnego świata u dzieci z zaburzeniami więzi.

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie, tel. 600 800 149
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 29-30 stycznia 2019 r.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 lutego 2019 r.
3. Psychopedagogika traumy 7-8 marca 2019 r.
4. Narzędzia pracy koordynatora 12-13 lutego 2019 r.
5. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 14-15 lutego 2019 r.
6. Podstawy nauki o więzi 19-20 lutego 2019r.
7. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 21-22 lutego 2019 r.
8. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26-27 lutego 2019 r.
9. Przygotowanie do usamodzielnienia 5-6 marca 2019 r.
10. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 12-13 marca 2019 r.
11. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 14-15 marca 2018 r.
12. Wypalenie zawodowe 26-27 marca 2019 r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved